تبریک سال جدید و پیام مدیر عامل

 
دوباره معجزه آب و آفتاب و زمین -شکوه جادوی رنگین کمان فروردین
شکوفه و چمن و نور و رنگ و عطر و سرود - سپاس و بوسه و لبخند و شادباش و درود
فرارسیدن نوروز و سال نو را شادباش میگویم.

الهام صادقی - مدیر عامل شرکت وندا

ادامه مطلب