فعالیت های بشر دوستانه - شرکت وندا

 
 
 

شرکت وندا در کنار فعالیت‌های تجاری خود همواره به مسئولیت‌های اجتماعی از جمله فعالیت‌های خیریه توجه جدی داشته است.درجه اهمیت این فعالیت های خیرخواهانه در وندا اگر بیش تر از فعالیت تجاری آن نباشد، یقینا کمتر هم نخواهد بود. این فعالیت های در دست های زیر قابل طبقه بندی هستند :

 
حمایت های مادی از موسسه های خیریه :
 
شرکت وندا : بخش مشخصی از درآمد وندا در دوره های 3 ماهه برای پرداخت به موسسات خیریه در نظر گرفته میشود. کم یا زیاد بودن این مبلغ متناسب با درآمد شرکت وندا است و شرکت وندا موفقیت خود را در کسب روزی حلال و درآمد بیشتر در گرو حمایت مادی از موسسات خیریه می داند.
 
کارکنان وندا : در دوره های مشخص و بنا به پیشنهاد شرکت بخش کوچکی از درآمد و حقوق کارکنان با موافقت آنها برای موارد خیر خواهانه در نظر گرفته میشود .
 
 
حمایت معنوی از موسسه های خیریه :
 
شرکت وندا :
 
کارکنان وندا :