شرکت وندا آرزوی نیلی دنیای آینده در یک نگاه

شرکت وندا آرزوی نیلی دنیای آینده با شماره ثبت 449772 و شماره ملی 14003883808 در سال 1392 به ثبت رسیده است. در تمام این سالها مهمترین هدف ما رعایت حقوق مشتری بوده است.
در این گذار ، چالش عمده ای پیش روی ما بود، چون می‌بایست خدمات و کالاهایی عرضه‌کنیم که در کنار کارهای دیگران از سراسر دنیا بر یک محمل قرار‌گیرند و بالطبع توقعات روز‌افزون مشتریان ما را برآورده‌سازد.
بالا‌بردن کیفیت کارهای ارائه‌شده در چهارچوب استانداردهای حاکم در دنیا، امری نبود که به طور اتفاقی حاصل‌گردد. دیدگاه بلندمدت در تحقیق، تولید، عرضه و پشتیبانی از جمله نگرش راهبردی ما در کار است، نگرشی که به شهادت آنچه انجام‌گرفته‌است برای مجموعه وندا تخصص و برای مشتریان آن رضایت را به همراه داشته‌است.